Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://zs6.wroc.pl/

Zespół Szkół nr 6 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-03-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-19.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Opublikowane multimedia nie posiadają opisu alternatywnego.
  • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  • Niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst.
  • Część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).
  • Brak mapy serwisu.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  • Niektóre dokumenty pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, przez co ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-21.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Markiewicz, i.markiewicz@zs6.wroc.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 69 11 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 6 mieści się w wielokondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy ulicy Nowodworskiej 70-82, 54-438 Wrocław. Obiekt jest częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.
W obrębie 600 m od budynku zespołu szkół znajduje się przystanek autobusowy.
Stacja kolejowa Wrocław Nowy Dwór jest położona w odległości 1 km od obiektu.

Na dziedzińcu szkolnym znajduje się parking dla interesantów. Brak wyznaczonego miejsca postojowego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Istnieje jednak możliwość dojechania pojazdem bezpośrednio przed główne wejście celem ułatwienia osobie ze szczególnymi potrzebami dotarcie do budynku.
Przed główne drzwi wejściowe prowadzą cztery stopnie z obustronną poręczą, brak pochylni. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z zainstalowanej przed schodami windy, która umożliwia dotarcie na każdą kondygnację budynku.
W windę zostało wyposażone również wejście do budynku znajdujące się od strony kompleksu sportowego. Ta winda umożliwia dotarcie do bloku sportowego oraz na parter szkoły.


Fotografia: Wejście główne i winda
Zdjęcie przedstawia windę znajdującą się wewnątrz budynku, za wejściem od strony kompleksu sportowego.


Za przedsionkiem wejścia głównego znajduje się portiernia z obecnym pracownikiem dyżurującym. Sekretariat ogólny mieści się na parterze, niedaleko portierni.
Zdjęcie prezentuje miejsce obsługi interesanta w sekretariacie. Miejsce zostało wyposażone w krzesełko z oparciem, bez podłokietników.


Na każdej kondygnacji, z wyjątkiem przyziemia, znajduje się wyznaczona toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
Zdjęcie przedstawia toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Sedes z obu stron wyposażono w niezbędne poręcze.


Szerokości ciągów komunikacyjnych nie stanowią barier dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przejściach nie występują progi utrudniające przemieszczanie się osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.
Na piętro prowadzą trzy klatki schodowe usytuowane w różnych częściach budynku. Stopnie posiadają dwustronną lub jednostronną poręcz.
Zdjęcie prezentuje korytarz prowadzący z portierni do sekretariatu.
Zdjęcie prezentuje przykładową klatkę schodową prowadzącą na piętro szkoły.


Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
Zespół Szkół nr 6 umożliwia wstęp do budynków osobie z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

brakZespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content