1920x810

 

Ważne informacje dla ósmoklasistów- maj 2021

 

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami dotyczącymi organizacji egzaminu ósmoklasisty, szczególnie z  wytycznymi  CKE, MEN i GIS  i opracowanymi  na ich podstawie przez szkołę procedurami.

Do szkoły na egzamin uczniowie wchodzą o godzinie 8.30 wejściem głównym i po zdezynfekowaniu rąk kierują się na I piętro do sal SP

Każdy uczeń zobowiązany jest mieć przy sobie długopis piszący na czarno, a na egzamin z matematyki dodatkowo linijkę. Dodatkowo można mieć ze sobą małą butelkę wody mineralnej.

Najważniejsze terminy:

egzamin ÓSMOKLASISTY  w terminie głównym:   25-27 maja 2021

egzamin  ósmoklasisty w terminie dodatkowym: 16-18 czerwca 2021

Termin informacji o wynikach egzaminu w serwisie SIOEO, przesłanie zaświadczeń do szkół – 31 lipca 2020 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty w 2021 ( skrót)

(na podstawie zaleceń CKE, MEN i GIS)

1.      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.      Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

a.       zdający,

b.      osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu,

c.       pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

4.      Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5.      Wszystkie przyniesione rzeczy osobiste, niepotrzebne podczas egzaminu (kurtka, torebka itp.), zdający umieszczają w swoich szafkach, a jeśli to nie jest możliwe – w przeźroczystym worku foliowym i pozostawiają u nauczyciela dyżurującego na korytarzu przy salach egzaminacyjnych.

6.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czarno-piszący długopis, linijka).

7.      Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

8.      Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

9.      Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

10.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową. Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa powinna być zgłoszona dyrektorowi szkoły do 18 maja 2021 r.

11.  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

12.  Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

13.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a.       podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

b.      wychodzi do toalety,

c.       kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

14.  Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

15.  Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, powinni o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły nie później niż do 18 maja 2021 r.

16.  Obowiązują zasady bezpieczeństwa:

a.       zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,

b.      obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej,

c.       niedotykanie dłońmi okolic twarzy,

d.      przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

e.       konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

17.  Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content