Projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” realizowany jest w Partnerstwie 12 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego w okresie od 1 marca 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie 12 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego: Województwa Dolnośląskiego, Gminy Legnica, Gminy Wałbrzych i Gminy Wrocław, oraz powiatów: Bolesławieckiego, Głogowskiego, Kłodzkiego, Lubińskiego, Lwóweckiego, Oleśnickiego, Świdnickiego, Wrocławskiego. Partnerem Wiodącym jest Województwo Dolnośląskie. Realizatorem jest Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej – Curie we Wrocławiu. W imieniu Gminy Wrocław Projekt realizowany będzie przez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Cel główny projektu:

  • objęcie kompleksowym wsparciem 2.500 uczniów/słuchaczy (999 K i 1501 M) dolnośląskich szkół zawodowych (Gmina Wrocław – 562 uczniów, 225 K i 337 M), i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • cykl zajęć z przedmiotów zawodowych przygotowujących do egzaminów zawodowych, kończący się obowiązkowym dla uczestników projektu egzaminem próbnym,
  • staże/praktyki zawodowe u pracodawców.

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia  zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.1: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Wysokość dofinansowania:

  • Całkowita wartość projektu: 12 650 000,00 zł
  • Kwota dofinansowania: 10 752 500,00 zł
  • Wkład własny: 1 897 500,00 zł

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content