Skład Rady rodziców Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu
w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący – Arkadiusz Mikłos
Zastępczyni przewodniczącego – Sabina Kulesza
Sekretarz – Magdalena Nowicka
Skarbniczka – Barbara Cieślak

Numeru rachunku bankowego Rady Rodziców:
69 1090 1522 0000 0001 4892 4372

 

Kim jesteśmy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego RADA RODZICÓW to zespół przedstawicieli rodziców danej szkoły, wybrany w demokratycznych wyborach spośród przedstawicieli rad oddziałowych (tzw. trójek klasowych).

Celem rady rodziców jest reprezentacja rodziców w kontaktach z dyrektorem, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim. Ponadto, zgodnie z prawem, rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę (dla nas: Departament Edukacji Urzędu Miasta we Wrocławiu) oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny (dla nas: Dolnośląski Kurator Oświaty) z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Warto też wspomnieć, że przedstawiciele rady rodziców mają prawo udziału i głosu w czasie konkursu, mającego na celu wybór dyrektora szkoły.

Należy zwrócić uwagę, że tym samym prawo oświatowe gwarantuje radzie rodziców autonomiczność i niezależność w podejmowaniu decyzji, co czyni ją odrębnym organem szkoły. W celu realizacji swoich zadań rada rodziców posiada prezydium, a także budżet, którym zarządza, wspierając przy tym zadania szkoły. Zadaniem rady rodziców jest również bieżące informowanie wszystkich rodziców o swoich działaniach poprzez umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeniowej i/lub nas stronie internetowej szkoły

Uważamy, że jeśli rada rodziców jest dobrze zorganizowana i aktywna, stanowi istotne wsparcie dla szkoły, a co za tym idzie, dla uczęszczających do niej uczniów. Kierując się tym celem, zachęcamy do współpracy wszystkich chętnych rodziców, także tych, którzy nie zdecydowali się na stałe uczestnictwo w radzie, lecz chcieliby służyć pomocą i dzielić się swoimi opiniami zgodnie z ich możliwościami czasowymi.

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content